pacb.ro Web analytics

Legaturi utile Presedintele Romaniei Guvernul Romaniei Senatul Romaniei Camera Deputatilor Prefectura Neamt CJ Neamt e-Guvernare SEAP Primaria comunei Alexandru cel Bun str. Cuza Voda Cod postal: 617505 Tel.: +4(0)233-241.018 Fax: +4(0)233-241.454 E-mail: office@pacb.ro
web page counter code
web page counter code

Hotarari adoptate si  Procese-verbale de  sedinta

Modificarea bugetului local pe anul 2015Hotarare executie aprilie 2015Raport aprilie 2015Raport specialitate aprilie 2015Procese verbale sedinte CL 2015Organigrama 2015Stat de functii 2015Dispozitie organizare program audiente 2015Hotarari Consiliului Local 2015Hotarare stabilire taxe si impozite locale 201520152017Hotarari ale Consiliului Local 2017Procese verbale de sedinta 20172016Buget local 2016Modificare CA Spitalul BisericaniEvaluare profesionala secretar comunaDemisie consilier localHotarari ale Consiliului Local 2016Procese verbale sedinte CL 2016Dispozitie imputernicire salariati pentru aplicarea sanctiunilor privind asigurarea obligatoeir a locuintelorPredare amplasament muzeu MDRAPRaport situatie economica-sociala si de mediu pentru anul 2015Hotarare privind implementarea proiectului “Retea de canalizare In comuna Alxeandru cel Bun” prin masura 7.2 PNDR 2014-20202018Hotarari1. Stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din aparatului permanent al Consiliului Local si aparatul de specialitate al Primarului comunei Alexandru cel Bun, pentru 20182. Modificarea si completarea Hotararii nr.85/29.11.2017, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018Arhiva3. Modificarea si completarea art.1 din Hotararea nr.108/11.12.2015, privind instituirea taxei speciale in cazul prestatiei de care beneficiaza producatorii de deseuri individuali, fara contract de salubrizare4. Acordarea unor scutiri la plata taxei speciale de salubritate datorata de contribuabilii persoane fizice in anul 20175. Aprobarea planului de lucrari de interes public, care se vor realiza in anul 2018 de catre beneficiarii drepturilor prevazute de Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat6. Aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurilor in care persoanele fizice vor presta activitati in folosul comunitatii7. Atribuirea suprafetei de 610 mp teren pentru construirea unei locuinte domnului Surdu George-Andrei, in temeiul Legii nr.15/09.01.20038. Aprobarea bugetului local al comunei Alexandru cel Bun pe anul 20189. Modificarea si completarea actului constitutiv ADI “Aqua Neamt”10. Aprobarea listei de repartizare apartamente bloc ANL Vaduri11. Atribuirea in folosinta gratuita a unui imobil12. Aprobarea dezmembrarii in 3 loturi a terenului din domeniul privat al comunei Alexandru cel Bun13. Aprobarea inventarului partial al terenurilor din domeniul privat al comunei Alexandru cel Bun14. Aprobarea contului de executie a bugetului local pe anul 201815. Aprobarea modificarii si completarii unui contract de concesiune16. Acordul Consiliului Local in vederea montarii de centrale termice individuale in blocul ANL17. Aprobarea listei de repartizare a unor apartamente disponibile din blocul ANL18. Aprobarea cofinantarii activitatilor dedicate "Zilei internationale a Poeziei"19. Organizarea, administrarea si explatarea pajistilor aflate in domeniul public20. Asocierea cu "Clubul de sah Bicazul" in vederea organizarii competiei de sah21. Aprobarea scoaterii din functiune si a casarii unor active fixe/obiecte de inventar22. Alegerea Presedintelui de sedinta pentru perioada 1.04-30.06.201823. Montarea unei centrale termice individuale pe gaze, pe cheltuiala proprie de catre unul dintre chiriasii apartamentelor din blocul ANL24. Actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul comunei Alexandru cel Bun si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Comunitar Consultativ25. Aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale, precum si a limitelor amenzilor aplicate de organul fiscal local si de stabilire a valorii acestora aplicabile in anul fiscal 201927. Aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de furnizare a materialului lemnos pe picior, nr.21/03.01.2018, incheiat intre comuna Alexandru cel Bun si SC TRYFOREST SRL.28. Aprobarea inventarului partial al unor terenuri apartinand domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun29. Aprobarea inventarului partial al unor terenuri apartinand domeniului public al comunei Alexandru cel Bun30. Aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 201831. Aprobarea modificarii suprefetelor unor loturi de teren si de actualizare a limitelor nacestora, precum si de modificare a unor hotarari a Consiliului Local al comunei Alexandru cel Bun32. Aprobarea Organigramei, numarului de personal si a statului de functii ale aparatului permanent al Consiliului Local si aparatului de specialitate al Primarului comunei Alexandru cel Bun33. Aprobarea inventarului partial al unor terenuri apartinand domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun34. Trecerea din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun in domeniul privat al comunei Alexandru cel Bun a constructiei “REMIZA PSI”, identificata prin numarul cadastral 53409-C2, pentru scoaterea din functiune in vederea demolarii35. Aprobarea dezmembrarii suprafetei de 788 mp teren apartinand domeniuli privat al comunei, in doua loturi si de concesionarea suprafetei de 371 mp catre SC ECOFAST TERMO SRL37. Aprobarea alipirii unor loturi de teren ce apartin domeniului privat al comunei Alexandru cel Bun38. Inaintarea propunerii de modificare si completare a deciziei nr.331/05.09.1991 si de emitere a unui titlu de proprietate39. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al compartimentului Serviciu de asistenta sociala si autoritate tutelara, organizat la nivelul Primariei comunei Alexandru cel Bun40. Acordarea unui mandat special reprezentatntului comunei in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului cu privire la modificarea unor preturi si tarife41. Emiterea acordului pentru ocuparea definitiva a unei suprafete de 6 mp din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun, in vederea executarii unor lucrari de reabilitare a unei retele de energie electrica42. Emiterea acordului pentru ocuparea definitiva a unei suprafete de 3 mp din domeniul public al comunei Alexandru cel Bun in vederea executarii unor lucrari de reabilitare si modernizare a unei retele de energie electrica43. Acceptarea unei donatii teren de categoria drum in vederea amenajarii unui drum public45. Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a suprafetei de 39 mp si ocuparea definitiva a suprafetei de 1 mp din domeniul public46. Aprobarea modificarii suprafetei unui lot de teren si de actualizarea limitelor acestuia47. Aprobarea inchirierii sau concesionarii directe a unor suprafete de teren proprietatea comunei48. Aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 201849. Modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public50. Emiterea acordului pentru ocuparea temporara a unei suprafete de 800 mp din domeniul public51. Aprobarea angajarii de servicii juridice-asistare si reprezentare in instanta52. Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 1 iulie - 30 septembrie 201853. Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului54. Retragerea dreptului de folosinta asupra unui lot de teren atribuit pentru construirea unei locuinte55. Aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Alexandru cel Bun56. Aprobarea participarii unui numar de 8 copii din comuna Alexandru cel Bun la proiectul organizat de Asociatia Culturala Sociala Economica Christiana